1.png
2.png
Mwen se Gerly Adrien e mwen kandida pou majistra Everett.

Majistra Pèp la

DAT ELEKSYON: MADI, 21 SEPTANM

Enskri pou vote: registertovotema.com


Yon lidè  ki wè lwen pou yon pi bon Everett

 

Mwen kwè ke nou ka bati yon pi bon Everett ansanm.

• Finanse konplètman lekòl yo ak pwogram devlopman jèn yo

• Ogmante opsyon lojman abòdab epi asire devlopè yo peye bèl pati yo

• Ogmante transparans gouvènman an, responsablite, ak aksè - ki gen ladan kraze baryè langaj

• Sipòte ti biznis yo epi ankouraje antreprenarya

 

Manyè di m 'ki pwoblèm ou pran swen sou: 617-835-8267 | info@gerlyadrien.com

 

"Chè vwazen Everett yo,

Map prezante mwen kòm kandida pou Majistra Everett, nan lide pou leve gro defi pou rive chanje sitiyasyon an, goumen pou yon lidèchip ki fò, jan rezidan Everett yo te mande sa, reòganize meri a, epi kreye opòtinite pou tout moun ka viv byen. Kòm yon rezidan Everett depi lontan , kòm yon pwopriyetè biznis, epi tou kòm Konseye Vil la anplis, mwen pase anpil lane ap goumen pou rezidan Everett, e kounye a, mwen ap mennen yon kanpay popilè pou pote yon nouvo lidèchip nan meri a.

 

Ansanm, nou te goumen pou chanjman nan lidèchip vil la anvan pandemi a te kòmanse, kounye a nan moman kriz sa, li lè pou nou repanse gouvènman lokal la pou yon pi bon Everett ki toujou la pou sèvi nou. Kòm Majistra, mwen pral kontinye batay la pou amelyore edikasyon, ogmante devlopman ekonomik ak kalite lavi tout moun ki nan Everett.

 

Ansanm, nou ka bay rezidan yo lojman a yon pri ki abòdab, ofri bon jan avantaj pou pwopriyetè kay yo, ankouraje kwasans ekonomik la, gras a devlopman mendèv la ansanm ak sipò pou biznis lokal nou yo. Konsa nap rive kreye yon Meri ki reprezante nou tout, pandan nap ranfòse konfyans piblik la epi amelyore transparans nan mitan gouvènman lokal la.

 

Map mande pou vòt ou nan jou kap Madi, 21 septanm nan." - Gerly

Sa Nou Dwe Konnen de Gerly

 • Pitit fi imigran ayisyen, ki te grandi nan Everett

 • Aktyèl Gran Konseye Vil Everett

 • 10 ane eksperyans travay nan gouvènman an, nan biznis, ak nan sektè ki bay sèvis san lajan

 • Pwopriyetè yon ti biznis ki rele Tipping Cow Ice Cream, yon biznis ki nan 2 lokal ak 5 anplwaye

 • Bachelor nan Syans, nan Jesyon Biznis, Bentley University

 • Metriz nan Administrasyon Biznis (MBA), Boston University

 • Wòl Aktyèl: Manadjè Finans ak Sibvansyon nan Massachusetts Leading Hospital

 

Goumen Pou

 • Soti nèt anba pandemi Covid-19 la: Pou nou soti nèt anba COVID-19 la, nou bezwen asire nou ke nou bay tès yo priyorite pou timoun nou yo ka retounen lekòl san danje, ak check-up chak semèn pou pwoteje moun aje nou yo ak rezidan ki pi vilnerab yo.  

 • Kreye Opòtinite egal pou tout moun: Nan Everett, nou dwe angaje nou nan yon prensip enklizyon, divèsite, pandan nap bati yon vil ki akeyan pou tout rezidan yo, kit se nouvo rezidan osi moun ki ap viv nan vil la depi plizyè jenerasyon. 

 • Kweye konfyans kay Piblik la: Travay sou chanjman estriktirèl ak amelyorasyon operasyonèl pandan nap itilize done ak kòmantè pou evalye politik yo epi bay plis done a piblik la.

 • Envesti anpil nan edikasyon ak devlopman jèn yo: Nou bezwen envesti nan jèn nou yo pou yo ka devlope tout potansyèl yo. Nou bezwen yon fon pou Timoun, ak Jèn nou yo ki konsantre sou travay pandan tout ane a ak pwogram ete epi tou sou pwogram apre lekòl.       

 • Sekirite Piblik baze nan Kominote a: Nou bezwen asire ke rezidan nou yo plase nan sant sekirite piblik nou an epi devlope yon apwòch ki baze sou kominote epi ki bay priyorite a sante mantal ak resous kominotè yo.

 • Plis Lojman Abòdab: Nou bezwen ankouraje Estabilite Lojman pou asire ke Everett abòdab pou fanmi yo pou ankouraje plis moun gen kay epi goumen kont sanzabri ak ensekirite lojman.       

 • Sipò pou ti biznis yo: etabli yon fon prè pou biznis yo epi mete sou pye yon preferans pou akizisyon ti biznis lokal yo.